فرودگاه عسلویه یکی از فرودگاههای پرتردد کشور است که به خاطر وجود صنایع و شرکتها بزرگ رفت و آمد متخصصین, مدیران و صاحبان شرکتها به این منطقه از شهرهای مختلف بسیار زیاد است. در حال حاضر بخش CIP فرودگاه عسلویه فعال است ولی در اختیار بخش خصوصی نیست همچنان زیر نظر مدیرکل فرودگاه عسلویه فعالیت دارد, جندین نوبت تماس با این بخش از فرودگاه ما را به نتیجه ای جهت ارتباط در راستای ارائه ی این سرویس رهنمون نکرده است و امیدواریم در آینده ای نزدیک بتوانیم خدمات سی آی پی عسلویه را به سرویس های واران اضافه کنیم.